X
تبلیغات
آموزشگاه ماهان دژ
شیراز پل معالی آباد کوچه پشت شیرینی سرای سلیقه - 6350215 0711 - - 9171121747
تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین1393
نویسنده : مهندس غفارخالقی
۲۱ نکته ضروری در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی
در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی ویژه رعایت
نکات زیر ضروری است:
۱- مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ در ساختمان های دارای اهمیت زیاد (بناهای
ضروری) فقط باید از سیستم ها یی که ویژه هستند استفاده شود. بند ۲-۴-۷ آئین
نامه ۲۸۰۰
۲- سیستم های باربر: 
دال دو طرفه از مناسب ترین سیستم
های بار بر ثقلی به شمار می رود.
۳- ضخامت دال:
ضخامت دال باید قبل از شروع عملیات مدل
سازی به کمک روش دستی محاسبه شود.
بهترین و دقیق ترین روش برای این کار استفاده
از نرم افزار safe می باشد. دال یک طبقه باید مدل شود و کفایت
آن از لحاظ کنترل
خیز و میلگرد مورد نیاز در این برنامه کنترل شود
در آئین نامه بتن ایران ضخامت
دال:
برای دال هائی که ۴ طرف آنها پیوسته میباشد: T(min) =O/180
برای دال
هائی که ۴ طرف آنها آزاد باشد : T(min) = O/140
برای دو طر ف آزاد میانگین
خواهیم گرفت
۴- بارگذاری:
برای براورد بار دیوارهای داخلی ۱۰ سانتی
متری ابتدا وزن کل پارتیشن ها ی طبقه محاسبه شده سپس این وزن
روی سطح طبقه پخش
می شود.
بار دیوارهای جانبی نیز مستقیما روی تیر های جانبی پخش می شود
۵- بارگذاری جانبی زلزله
مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ میتوان
زمان تناوبی سازه را به میزان حداکثر ۲۵% افزایش داد مشروط به اینکه از زمان تناوبی
محاسباتی (تئوری) بیشتر نشود
(!) زمان تناوبی تجربی :T= 0.07x (h) 0.75 (بتنی)
که منظور ضرب این مقدار در عدد ۱٫۲۵ می باشد
۶- در معرفی مشخصات مصالح
الف) مبنای برنامه برای تقسیم
بار سقف فاصله مرکز تا مرکز می باشد اما بار واقعی از بر تیر تا بر تیر قرار دارد
ب) برنامه ETABS وزن تیر ها و ستون ها را بر مبنای فاصله مرکز تا مرکز آنها
محاسبه می کند و وزن ناحیه فصل مشترک تیر و ستون دو بار محاسبه می شود که برای حل
این مشکل طبق زیر عمل می کنیم:
وزن دال به طور کامل محاسبه می شود و در عوض وزن
تیر را به نسبت ناحیه مشترک آن با دال کاهش می دهیم .در مورد ناحیه باقی مانده
ک
ه بین تیر و ستون مشترک است ،فرض میکنبم این ناحیه جزء تیر می باشد و اثر کاهش
آن روی ستون خواهیم دید.
یک راه حل برای رفع این مشکل اصلاح جرم واحد حجم و
وزن واحد حجم تیر ها و ستون ها می باشد در واقع این کار به معنی تعریف چند نوع
مصالح می باشد.
W = (0.60/0.80) x 2400=A وزن واحد حجم اصلاح شده تیر
W =
[5.00/(5.80-0.60)] x 2400= B kg/m 3وزن واحد حجم اصلاح شده ستون
و به همین
ترتیب جرم اصلاح شده تیر را حساب میکنیم
حال این این اعداد یعنی ,.. A,B را در
پنجره Material Property Data وارد میکنیم
معمولا می توان از اثر اختلاف ارتفاع
ستون چشم پوشی کرد ولی در مورد تیر قابل اغماض نیست
این مشکل در سازه های بتنی
با مقاطع بزرگ به شدت در آنالیز و طراحی دخیل میباشد اما در سازه هایی با مقاطع
کوچک و نیز سازه های فولادی چندان تأثیری ندارد.
۷- معرفی مقاطع:
در جعبعه Reinforcement Data اگر مقادیر
آرماتور در دو انتها تعیین شود طراحی دقیق تر خواهد شد در غیر این صورت Etabs خودش
محاسبه میکند.
۸- معرفی مقطع دال:
در صفحه Wall/Slab section برای دال
های مسطح ضخامت غشائی با ضخامت خمشی همواره برابر است(برابر ضخامت خود
دال)
المان دال سه حالت میتواند داشته باشد:
Shell : رفتار کامل صفحه، در این
حالت تمام درجه های آزادی فعال می باشد
Membrane : رفتار صرفا غشائی در این حالت
درجات آزادی درون صفحه ای فقط آزادند یعنی (سه درجه آزادی دارند)
Plate : صرفآ
خمشی در این حالت تنها درجات آزادی برون صفحه ای فعال هستند و بقیه غیر فعال
۹- معرفی حالات بار استاتیکی:
بنا بر آئین نامه ۲۸۰۰ در
ساختمان با اهمیت زیاد باید اثر پیچش تصادفی لحاظ شود.
۱۰- حالت بار ویژه WALL)) برای معادل سازی جرم و
بار نیز باید معرفی شود. (توضیح در زیر)
۱۱- اگر زمان تناوبی سازه از ۰٫۷۰ بیشتر باشد باید اثر نیروی
شلاقی لحاظ شود.
۱۲- امکان معرفی ضریب زلزله به سازه وجود دارد، اما در صورت
معرفی ضریب زلزله (بدون استفاده از آئین نامه های موجود ) اثر نیروی شلاقی لحاظ نمی
شود.
گزینه توزیع نیروی زلزله با معرفی ضریب زلزله User Coefficient می
باشد ، یکی از راه های رفع این مشکل این است که توزیع نیروی زلزله به صورت دستی
محاسبه و به برنامه معرفی شود .
راه حل دیگر که مناسب تر به نظر می رسد استفاده
از آئین نامه UBC 94 می باشد ، به راحتی می توان پارامتر های آئین نامه ۲۸۰۰ را با
آئین نامه UBC94 معادل کرد :
به تشریح چگونگی این موضوع می پردازیم:
اگر
ضریب بازتاب را در دو آئین نامه فوق با هم معادل کنیم تمامی ضرایب حذف شده و به
رابطه زیر می رسیم
S = T0 0.66
که ضریب T0 برای ما آشناس (۲۸۰۰) حال اگر
ضریب بازتاب از ۲٫۵ کوچکتر باشد بدون هیچ مشکلی از UBC94 استفاده می کنیم اما در
غیر این صورت ضریب را در نسبت ۲٫۵ به C ی محاسبه شده توسط آئین نامه UBC ، ضرب
کرد.
۱۳- در Define menu>Static load
cases>1994 UBC seismic Loading
اگر در تعریف و
قرار دادن “S” به مشکل برخوردیم یعنی اگر عدد به دست آمده دارای بیش از دو رقم
اعشار باشد،می توانید به دلیل خطی بودن رابطه ضریب اهمیت (ا) با “S” جای این دو را
عوض کنید .
۱۴- در پنجره Define static load case names ضریب
Self WeightMultiplier که ضریب لحاظ کردن وزن اسکلت
سازه می باشد تنها برای بار مرده ۱ است و برای دیگر حالات بار صفر میباشد .
۱۵- در جعبه define mass source تعریف حالت بار
WALL در واقع بار نیست و برای در نظر گرفته شدن نصف دیوار زیر طبقه
بام معرفی می شود.
بار نصف دیوار زیر طبقه بام صرفا جهت محاسبه جرم معرفی
میشود .این قسمت از دیوارهای بام، بار نیست ولی جرم است و باید در محاسبات جرم
دخالت داده شود ، یادمان باشد که در مورد دیوارهای پارتیشن هم باید این موضوع را
رعایت کنیم یعنی دیوار پارتیشن جزء بار مرده طبقه بام نیست اما نصف بار پارتیشن
باید در جرم آن لحاظ شود .
۱۶- یادمان باشد که opening سقفی است که سختی
ندارد اما میتواند بار سطحی تحمل کند.
۱۷- در اختصاص نواحی صلب انتهائی در جعبه Frame End
Length Offsets توصیه می شود به جای کل ناحیه صلب تنها نصف آن از طول انعطاف
پذیر کسر شود (Rigid-zonefactor =0.50).
18- مطابق آئین نامه ACI باید ترکخوردگی مقاطع
بتنی در طراحی در نظر گرفته شود.
تحلیل ∆ P- در سازه های بتنی باید با لحاظ
کردن اثرات ترکخوردگی مقاطع انجام شود
“مطابق آئین نامه ACI ممان اینرسی ستون ها
در سازه های بتنی باید در ۰٫۷۰ و در تیر ها در ۰٫۳۵ ضرب شود تا اثر ترک خوردگی در
محاسبات لحاظ شود” .
۱۹- معرفی دیافراگم صلب درجات آزادی را کاهش می دهد .در صورت
معرفی دیافراگم برای یک طبقه آن طبقه سه درجه آزادی خواهد داشت.
۲۰- طراحی مدل:
وقتی سازه بر اساس ضوابط شکل پذیری ویژه
(ACI) طراحی می شود موارد زیر کنترل توسط ETABS کنترل خواهد شد
کنترل میلگرد
طولی تیر ها
کنترل مفایت ظرفیت مقطع ستون ها
کنترل جاموت مورد نیاز در
تیرها و ستون ها
کنترل ظرفیت اتصال تیر به ستون ها
منترل ضابطه ستون قوی-
تیر ضعیف
اما ضوابط و معیارهای اجرائی کنترل نخواهد شد به عنوان مثال برنامه
مواردزیر را کنترل نخواهد نمود
جاشدن میلگرد در عرض تیر ها
همپوشانی میلگرد
در ستون ها
طول مهاری در تیر ها و ستون ها .
۲۱- یادمان باشد پیش فرض برنامه برای طراحی بر اساس شکل پذیری ویژه
Special می باشد.
در بازنگری خروجی ها بک نکته اساسی این است
که اگر در نمایش نسبت نیروی موجود به ظرفیت ستون عدد نمایش شده بزرکتر از ۱٫۰ باشد
، باید مقطع بزرگتر شود
جهت نمایش ابن نسبت در جعبه Display Design Results در
قسمت Design Output قسمت زیر را انتخاب کنبد


تاریخ : شنبه 23 فروردین1393
نویسنده : مهندس غفارخالقی


تاریخ : شنبه 23 فروردین1393
نویسنده : مهندس غفارخالقی

آموزش تخصصی توتال استیشن تاریخ : پنجشنبه 15 اسفند1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی


فصل 1 ) مفاهيم ابتدايي XSteel،مدل سه بعدي،Updateكردن نقشه هاي در دست اجرا،خصيصه هاي بارز،كاربري آسان،ويراستارهاي نرم افزار،معرفي قسمتهايمهم، سوئيچ ها و تنظيمات مربوط به Snap،مرتب سازي پنجره ها،نوار ابزار اصلي، نوار ابزار استاندارد، نوار ابزار View،نوار ابزارPoints،نوار ابزار XSteel براي ساخت قطعات فلزي، نوار ابزار بتون يا Concrete،نوار ابزارDetailingيا جزئيات،نوار ابزار Loads يا بارها،نوار ابزار Tools،نوار ابزاركامپوننتها.

فصل 2 ) تعيين نقاط،Snap Zone،Snap Switches، ازكارانداختن سوئيچ Snap، كادرSnap Settings،روش انتخاب اشياء،كاربردكليدهاي انتخاب،ساخت
يك شيء، تصحيح يك شيء يا چند شيء .فصل3 ) آغازمدل سازي، باز كردن مدل،ايجاد يك مدل جديد،تنظيمات پروژه،تعريف فضاي كاري وانتقال پلان،
ذخيره مدل وخروج ازبرنامه،ذخيره سازي اتوماتيك، شبكه خطوط راهنما يا Grids،مشخصاتGridsيا شبكه خطوط راهنما،Lables يا برچسب ها،انشعاب خطوط
(Line Extensions)،ايجاد Gridها به دو روش دستي و خودكار،تصحيح و حذف شبكه خطوط ،نماها يا View،نماي صفحه اي ViewPlane،نماي صفحه اي اوليه،
مختصات صفحه نما، انواع نماها،جابه جايView Plane.
فصل 4 ) انواع نما، نمايان سازي ياRepresentation،فرم سيمي،سايه دار، مخفي،سه بعدي، رنگهاي تيره،فرم Orthogonalيا عمودي،زوايه ديد،
چرخش،عمق نما، معرفي نماي شبكه اي و نحوه ايجاد آنها، پيشوند نامي براي نماها،View Properties ،ساخت واصلاح نماها،نمايان سازي اشياء ومدلها،
فيلتر كردن اشياء، بروز رساني صفحه نمايش،تشكيل نقاط،مشخصات نقاط،فاز وشناسه،ساخت نقاط ،خطوط ودواير سازنده.
فصل 5 ) قطعات تشكيل دهنده سازه،ساخت قطعات اصلي،ساخت يك تير فلزي،ساخت ستون فلزي،نحوه ساخت تيرخميده،نحوه ساخت يك تيرمركب
فلزي،ساخت وتغييرات بر يك مقطع دوبل فلزي،نحوه ساخت ورق فلزي،نحوه ساخت يك تير بتني،نحوه ساخت يك ستون بتني،نحوه ساخت يك
تير مركب بتني،نحوه ساخت يك دال بتني ،نحوه ساخت شالوده منفرد،نحوه ساخت يك شالوده نواري،مشخصات قطعات،مشخصات نام قطعه(Name)،
مشخصه پوشش نهايي (Finish)،مشخصه كلاس قطعه،مشخصه پروفيل قطعه،پروفيلهاي استاندارد،پروفيلهاي پارامتري،پروفيلهاي تعريفي به واسطه
كاربران يا User،Defined Profiles،طرز انتخاب پروفيلها،مشخصه (Material)يا مواد، اسامي مستعار وجزئيات(Aliases)،مشخصات تعريف شده
توسط كاربر، اندازه گذاري،شبكه هاي آرماتور بندي، كابل هاي پيش تنيده ، گروه آرماتور خميده يا دايروي.
فصل6 ) موقعيت قطعه در مدل،نقطه مرجع قطعه يا عضو،خط مرجع قطعه يا عضو،Handlesيا گيره ها،موقعيت روي صفحه كار،عمق يا Depth،
چرخش قطعه يا Rotation،موقعيت قائم يا Vertical Position، موقعيت افقي Horizontal Position،جابجاسازي انتها با End Offset،
ترازها يا Levels،خميدگي يا Bending،صفحه(Plane)،واحدهاي ساخت واسمبليها،اسمبليهاي فولادي،واحدهاي ساخت بتني،قطعه اصلي
وقطعات ثانويه،بررسي محتوي يك اسمبلي(واحد ساخت)، كار با واحدهاي ساخت،اضافه كردن قطعه،حذف كردن قطعه،منفصل كردن اجزاي يك واحد
ساخت،شماره گذاري قطعات،تعريف شماره هاي براي استفاده در قطعات، رويهم افتادگي سري ها يا Overlapping،عوامل موثر در شماره گذاري،
مشخصات ديگر موثر در شماره گذاري، شماره گذاري واحدهاي ساخت واسمبليها، فرمانهاي مربوط به ساختن قطعات فلزي، دستورات مربوط به
ساختن قطعات بتني. مدلسازي پي ها _ پي هاي منفرد ، پي هاي 2700*2700، سيلوها ، ساخت سيلوها ،ساخت تير ها ، كپي نمودن تير ها به
تراز هاي بالاتر، مهاربندها ، ساخت مهاربند ها ،كپي كردن و mirror نمودن تير ها ، دال ها ، ايجاد دال هاي مجوف ، كپي دال هاي مجوف.
فصل 7 ) جزييات اجرايي، پيچها،مشخص كردن اسمبلي بوسيله متغير نوع پيچ، فهرست پيچها، ساخت يك گروه پيچ، صفحه كار، عضوهاي پيچ شده،
نقطه شروع گروه پيچها، ساختن يك گروه پيچ با تغيير دادن گروه پيچ موجود،ساختن سوراخها،ساختن سوراخهاي گرد و شياري،ساختن سوراخهاي
بزرگتر از اندازه،آرايش گروه پيچها،ساختن يك پيچ منفرد،مشخصات پيچ،طول پيچ،موقعيت گروه پيچها،جايجا سازي (Offset)،جوشها، ساختن
اسمبليها با استفاده از جوشهاي قابل مشاهده در نماها،ساختن جوشها،مشخصات جوش،خط مشخصات وپيكان،سمت پيكان وسمت ديگر، اندازه،
نوع،آماده سازي جوش وزاويه شيار،منحني نوع پر كردن جوش،پرداخت نهايي،طول، گام جوش،سطح مسير و RFT،گوشه/دورتادور،كارگاه/سايت،
Position،بخيه، مشخصه هاي تعريف شده توسط كاربر،انواع جوش،موقعيت جوش، آماده سازي جوش.
فصل 8 ) ايجاد پله كان فولادي ، ايجاد پله كان با خصوصيات پيش فرض ، تنظيم موقعيت پله ، تنظيم پله ها و تير هاي فلزي ، چرخاندن پله ها ،
تنظيم پله كان بر اساس پله ها و ايجاد پاگردها ، تنظيم دماغه ي پله ، حذف نبشي و تنظيم موقعيت پيچ ها ، ايجاد پايه هاي نرده ، تنظيم موقعيت
و ارتفاع پايه ، اندازه و نوع پروفيل پايه.
فصل 9 ) تنظيم دقيق شكل قطعه، پخ،صفحه تنظيم، برش ها، دستور Line Cut(برش خطي)،دستور Polygon Cut(برش چند ضلعي)،
دستور Part Cut(برش قطعه اي)، تغيير دادن شكل يك چند ضلعي (Polygon Shape)،قابليت كشيدن ورها كردن.
فصل 10 ) تنظيمات وابزارها،بررسي مدل، فرمانهاي بزرگنمايي توسط ماوس،ماوس چرخ دار، استفاده از كليدها، بزرگنمايي در مركز،ضريب بزرگنمايي
ساختن يك پنجره بزرگنمايي،جايجا كردن مدل در پنجره نمايش، حركت كردن، دستورCenter by Cursor،پن (Pan)،چرخاندن مدل،نماي سه بعدي،
روش استفاده از صفحه كليد، نماي سيمي ، چرخش اتوماتيك،غير فعال كردن چرخش،پرواز بروي مدل،كپي كردن وجابجايي اشياء،محدوديتها،
كپي كردن/فرمان Copy،جابجا كردن/فرمان Move، قابليت كشيدن ورها كردن، تنظيمات ،واحدها واعشارها،بروز رساني،اطلاعات ورودي وخروجي،
توابع مدلسازي ، فهرستها،تنظيمات بي تاثير،نشان گذاري توان ، واحدهاي انگليسي، نشان گذاري كسري و تنظيمات ماوس واشاره گر.
فصل 11 ) كليد هاي ربايش، فازها، كاركردن با فاز، مشخصات اضافي، انتخابها،رنگها تنظيمات عمومي، Snap Grid،Beep،شماره گذاري تنظيمات
شماره گذاري، قطعات جديد ، قطعات تغيير يافته،اجراي شماره گذاري مدل،تاثير Pop/Marks برروي شماره گذاري، توقف شماره گذاري،
شماره گذاري مدل، ابزارها،ربايش عددي، ربايش متعامد، ردگيري، نقاط مرجع موقت، مثالهاي ربايش،نمايش دقيق خطوط(دستور Exact Lines)،
نمايش خطوط پنهان(دستور Hide Lines)، مخفي كردن قطعات نمايش جزء تركيبي (دستور Show Component)،نمايش اسمبلي (دستور Show Assembly)،
دسته بندي كردن ،اضافه كردن قطعات به يك دسته بندي،حذف كردن قطعات از يك دسته بندي موجود، مرجع فرمانهاي مربوط به تنظيمات وابزارها.
فصل 12 ) مديريت نقشه ها ، توليد نقشه ها با آرايش كلي ( GA) ، ساخت اجزاء نقشه ، ساخت فايل هاي DXF , DWG ، ذخيره نمودن و فريز نمودن
نقشه ها ، ساختار هاي شبكه اي در نقشه ها ، تغيير رنگ نقشه ها ، اصلاح خطوط نقشه ، پنهان نمودن يا نمايش اجزاء نقشه ،توليد گزارش از نقشه ها،
پرينت گرفتن از نقشه ها ، ويژگي هاي گوناگون در نقشه ها ، هاشور ها ، امتداد دادن يا قطع نمودن خطوط ، نمايش بازشوها و


تاریخ : دوشنبه 25 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

کلیه دستگاههای نقشه برداری جهت اجاره

 وانجام 

کارهای نقشه برداری آماده همکاری با سازمانهای و شرکت های عمرانی 

تهیه UTM  و نقشه های ثبتی با تایید نظام مهندسی 

تلفن تماس :07116350215   -09172451747 


تاریخ : دوشنبه 25 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

آموزشگاه ماهان دژ

آموزش نقشه برداری مقدماتی و تخصصی ، CIVIL3D و طرح هندسی راه

آموزش GPS و GIS ، توتال استیشن به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی 

با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن 

مختص به مهندسین مجموعه عمران ، معماری و نقشه برداری 

شیراز   پل معالی آباد - 

6350215 _ 09171121747 _  09172451747


تاریخ : یکشنبه 17 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

با ما همگام شوید.

Google Sketch up

LAY OUT

3Ds Max

Revit

AUTO CAD

Illustratorتاریخ : یکشنبه 17 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
نقشه کشی عمومی ساختمان درجه2

نقشه کشی سازه

نقشه کشی معماری


تاریخ : یکشنبه 17 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
نقشه کشی  عمومی ساختمان


کمک بنای سفتکار درجه دو

بنای سفتکار درجه یک


تاریخ : یکشنبه 17 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

نصب انواع نرم افزار های تخصصی

 عمران معماری نقشه برداری
ETABS  -SAFE - AUTOCAD2014- REVIT2014

 CIVIL3D-  3DMAX- GPS -Arc GIS


تاریخ : یکشنبه 17 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
برای اولین بار در استان فارس
آموزش تخصصی نقشه کشی تاسیسات برقی-ومکانیکی

ویژه مهندسان وتکنسین های رشته های تاسیسات مکانیکی وبرقی

با نرم افزار AUTOCAD2014
در کوتاه ترین زمان ممکن باکیفیت عالی باحداقل هزینه

تلفن تماس  07116350215-09171121747-09172451747


تاریخ : یکشنبه 17 شهریور1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
آموزش تخصصی دوربین های توتال استیشن

کاملا حرفه ای وتخصصی

انجام پروژه عملی

بصورت اختصاصی و گروهی

بدون محدودیت زمانی حتی روزهای جمعهتاریخ : یکشنبه 20 مرداد1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
 

کودکی که لنگه کفشش را دریا از او گرفته بود , روی ساحل نوشت
،
دریا دزد کفشهای من

...

مردی که ازدریاماهی گرفته بود ،روی ماسه ها نوشت

.دریا سخاوتمندترین سفره هستی

موج آمد و جملات را با خود شست .....

تنها برای من این پیام را گذاشت که

برداشتهای دیگران در مورد خودت را ،در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی


تاریخ : پنجشنبه 20 تیر1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیزیک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

یک گل میتواند بهار را بیاورد

یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد

یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد

یک دست دادن روح انسان را بزرگ میکند

یک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کند

یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند

یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند

یک شمع میتواند تاریکی را از میان ببرد

یک خنده میتواند افسردگی را محو کند

یک امید روحیه را بالا می برد

یک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکند

یک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد

یک قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

یک زندگی میتواند متفاوت باشد
تاریخ : سه شنبه 4 تیر1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
قابل توجه مهندسین جوان
دوره های تخصصی نقشه کشی سازه ای

نقشه کشی انواع پی

آرماتور گذاری وجزئیات پی های سازه بتنی 

آرماتور گذاری وجزئیات پی های سازه فولادی

تهیه جدول لیستوفر

بیس پلیت و بلت 

پلان آکس بندی

ستون گذاری

بادبندی       

تیر ریزی وسقف

دتایل های اجرایی

پله وآسانسور

و...........................


تاریخ : سه شنبه 4 تیر1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
آموزش آمادگی آزمون ادوار در حرفه های

 1-نقشه کشی عمومی ساختمان

2-نقشه برداری

3-نقشه کشی با کامپیوتر (اتوکد)
4-نقشه کشی معماری

5-نقشه کشی سازه

6-نقشه کشی تاسیسات مکانیکی

7-نقشه کشی تاسیسات برقی

8-نقشه خوانی
بصورت کاملا تخصصی وحرفه ای با هزینه ای مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن  با تعیین وقت منوی باز

تاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
آموزش تخصصی اتوکد

نقشه کشی سازه (فاز۲)

طراحی سازه با برنامه ایتبس

تهیه دفترچه محاسباتی فولادی وبتنیژ

طراحی سازه های صنعتی سوله

دوره های نقشه خوانی

نکات مهم واولیه نظارت بر سازه های بنایی

نکات مهم نظارت بر سازه های بتنی و فولادی

پیاده کردن نقشه با دوربین تئودولیت


تاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی
۱- نقشه کشی تاسیسات مکانیکی

۲- نقشه کشی تاسیسات برقی

۳- آموزش نقشه کشی با اتوکد بصورت حرفه ای

تلفن تماس ۰۹۱۷۱۱۲۱۷۴۷     ۰۷۱۱۶۳۵۰۲۱۵


تاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

۱- آموزش تخصصی نقشه کشی تاسیسات

        ۲- آموزش طراحی و نقشه کشی با اتوکد

        ۳-آموزش تخصصی معماری

         ۴- آموزش تخصصی نقشه برداری مقدماتی

         ۵-آموزش تخصصی نقشه برداری پیشرفته

         ۶- آموزش تخصصی نرم افزارهای نقشه برداری      


تاریخ : شنبه 24 فروردین1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

نقشه کشی معماری درجه 1

نام دوره :عمران-معماری

 

عنوان مهارت : نقشه کشی معماری درجه 1

پیش نیاز : 

حد اقل تحصیلات : 

مورد استفاده : دانشجویان معماری- فعالان صنفی - از دروس تخصصی دیپلم عمران

شرح

ترسیم کامل انواع پلان ساختمان (نقشه های اجرائی) ،استفاده از  AutoCad در ترسیم سه بعدی و دوبعدی

شهریه

 

مدت دوره

4 ماه

تاریخ : شنبه 18 شهریور1391
نویسنده : مهندس غفارخالقی

دوره آموزشي


ديپلم نقشه كشي ساختمان
مراحل اخذ ديپلم رسمي آموزش و پرورش: پس از ثبت نام و پرداخت شهريه بايد واحدهای تخصصي را در يكي از رشته هاي   نقشه كشي ساختمان،  

 * با گواهينامه مهارتي فني و حرفه اي براي صدور ديپلم آموزش و پرورش (بين المللي)

فهرست واحدهاي تخصصي رشته نقشه كشي ساختمان
 براي اخذ ديپلم

نام دوره آموزشي

كد استاندارد

طول دوره

شهريه عمومي

نرم افزارها

نقشه كشي ساختمان


درجه 2

 

2 تا 2.5 ماه

600/000

ترسيم تصاوير سه نما و برش اجسام ساده و مركب هندسي - تشخيص انواع پي و خاك و انواع ديوارهاي ساختماني - ترسيم پلان ساختمان هاي آجري شيت بندي - پرسپكتيو - ترسيم پروژه كامل معماري اجرايي واحد مسكوني - پلان هاي مختلف و فنداسيون و...

نقشه كشي ساختمان درجه 1

 

1 تا 1.5 ماه

مهارتهاي ترسيمي - ترسيم پلان و جزئيات اسكلت هاي بتوني - ترسيم نقشه هاي شهرك و محوطه سازي تاسيساتي و برقي - ترسيم پروژه پايان كار - AutoCAD

فهرست واحدهاي تخصصي رشته نقشه كشي ساختمان
 براي اخذ ديپلم (طبق ویرایش هشتم ):

نام دوره آموزشي

كد استاندارد

شهريه عمومي

نقشه کشی معماری

 

3000/000

نقشه کشی عمومی

 ساختمان درجه 2

 

3000/000

نقشه کشی سازه

 

3000/000

جمع کل


9000/000


تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد1391
نویسنده : مهندس غفارخالقی

نگران رتبه ونمره خود هستید  ؟؟؟؟؟؟


شهر مورد نظر خود ورشته مورد نظر خود قبول نمی

شوید!!!!!!

اصلا نگران نباشید .

همین امروز به ما بپیوندید

رشته  های عمران   معماری   نقشه برداری

با ثبت نام در دوره های  پاییزه هم گواهینامه فنی

حرفه ای دریافت کنید

هم   دیپلم فنی دریافت و در دانشگاه وشهر 

مورد نظر خود قبول وادامه تحصیل دهید.

با ما ماهانی شوید


 


تاریخ : چهارشنبه 4 مرداد1391
نویسنده : مهندس غفارخالقی

ماهان دژ برگزار می کند

نظر به اهمیت آزمون و کمبود وقت این آموزشگاه با برخورداری از تجربه چند ساله آماده همکاری با اشخاص ویا گروهایی که نیاز به مشاوره دارند  خدمات زیر ارائه می کند.

۱- برگزاری کلاس های تئوری جهت آمادگی آزمون

۲-برگزاری کلا سهای عملی آزمون

 

وقت تنگ است اگر برای وقتتان و برای عمرتان

 

ارزش قائلید بشتابید

 

 

آمادگی آزمون ادواری در دوره های

 

 فشرده را با ما تجربه کنید.

 

 

دوره های تضمینی و فشرده ماهان دژ

 

 


تاریخ : دوشنبه 4 اردیبهشت1391
نویسنده : مهندس غفارخالقی

قابل توجه متقاضیان شرکت در

 

آزمون های ادواری رشته عمران:

 

 (نقشه کشی عمومی ساختمان)

 (نقشه کشی ساختمان درجه ۲)

 (نقشه کشی ساختمان درجه ۱)

 (نقشه کشی سازه درجه ۱)

 (نقشه کشی و طراحی به کمک رایانه)---اتوکد-

 

 

آموزشگاه فنی و

حرفه ای آزاد ماهان دژ

0711-6350215

09171121747


تاریخ : پنجشنبه 1 اردیبهشت1390
نویسنده : مهندس غفارخالقی

ثبت نام در دوره های

نقشه کشی عمومی ساختمان

نقشه کشی سازه درجه یک

نقشه کشی معماری درجه یک

سفتکاری درجه دو

سفتکاری درجه یک

نقشه کشی و طراحی با نرم افزار اتوکد

نرم افزار GIS   

کار بر GPS

ETABS

SAFE

شروع شد .


تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین1390
نویسنده : مهندس غفارخالقی
قابل توجه کلیه متقاضیان آموزش حرفه ای و تخصصی GIS   &  GPS

این آموزشگاه با برخورداری از اساتید برجسته و کارآمد دوره های  تابستانه عادی وفشردهGIS   &  GPS بصورت   تخصصی برگزار می نماید .

جهت اطلاع به واحد آموزش مراجعه نمایید


تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
نویسنده : مهندس غفارخالقی

آموزشگاه فنی وحرفه ای عمران ماهان دژ 

در مهارت های

1- نقشه کشی عمومی ساختمان درجه دو

2-نقشه کشی  معماری درجه یک

 3-نقشه کشی سازه درجه یک

4-طراحی ونقشه کشی با رایانه (اتوکد)

5-اتوکد

6-سفتکاری درجه دو

7-سفتکاری درجه یک

GPS-۸

GIS-۹

با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای کارآموز می پذیرد.

جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های

 0711-6350215   09171121747

تماس حاصل فرمایید.

 


تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

عکس/ «مگان» جدید شوالیه

09:50:41 1392-12-19
این خودرو ابتدا برای بازار انگلستان تولید می‌شود .در این خودرو تغییراتی در قسمت‌های آیرودینامیک بدنه داده شده و سپرهای لبه‌دار، جلوپنجره تیز، رکاب‌های زاویه‌دار و یک جدا کننده هوا زیر خودرو آن را کمابیش اسپرت و جوان‌پسند کرده است. این محصول رینگ‌های ۱۶ اینچی کروم رنگ دارد و حسگرهای پارک و آینه‌های تاشو از آپشن‌های جدید آن محسوب می‌شوند.مگان جدید در بازار انگلستان، ۱۷ هزار و ۹۵ پوند قیمت‌گذاری شده است.

98608

منبع خبر: نامه
-->

    -->       

      

           
    
تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

منطقه‌ای بدون ترافیک و خودرو+تصاویر

11:04:44 1392-12-21
به گزارش مشرق، منطقه‌ای در آمستردام اصلا ترافیک ندارد. در یک زمین بایر صنعتی در یک محله در سال‌های 90 این منطقه ساخته شده است.

ساکنین این منطقه با محدود کردن خودرو در شهر مخالف نیستند. در سال 1992 یک همه پرسی محلی برگزار شد و مردم آمستردام با محدود شدن خودرو در خیابان‌ها موافقت کردند.

منطقه‌ای بدون ترافیک و خودرو+تصاویر

«وسترپارک» یک منطقه 6 هکتاری است که کم‌ترین تراکم را دارد. ساکنان آن درآمدی متوسط دارند. شاید این منطقه از شهرت کمی برخوردار باشد اما این اوضاع در حال تغییر است.

نزدیکی آن به مرکز آمستردام موجب جذاب شدن آن می‌شود.

در سال 1990 پروژه‌ای توسط وزارت مسکن هلند برنامه‌ریزی و ارائه شد که توسط سازمان محیط زیست و سازمان برنامه‌ریزی با همکاری ساکنان محلی اجرا شد.

در «وسترپارک» 30 درصد از مردم ماشین دارند اما به دلیل زیست محیطی هیچکدام با ماشین سفرهای خیابانی ندارند.

منطقه‌ای بدون ترافیک و خودرو+تصاویر

در این منطقه 50 درصد مسکن وجود دارد که 591 آپارتمان است 273 تای آن توسط مردم و 318 تا از آنها توسط مالکین پر شده است.

این منطقه به غیر از آپارتمان‌ها و ساکنین آنها؛ قهوه خانه بزرگ، رستوران، مدرسه ورزشی دارد و در حالی که مغازه‌ها و مدارس بسیار نزدیک و در فاصله‌ای کم به یکدیگر قرار گرفته‌اند مردم با پیاده روی خیلی زود به محل می‌رسند.

قوانین خاصی که در این منطقه در حال اجراست از نظر زیست محیطی خیلی به نفع ساکنین است مانند جمع‌آوری کردن زباله‌های زیر زمینی، تشکیل گرمایش خورشیدی، انتخاب مصالح ساختمانی، وجود سقف عایق‌کاری شده مخصوصا ممنوعیت استفاده از چوب در ساخت خانه‌ها و ایجاد فضای سبز و چشم‌اندازی زیبا در ش


تاریخ : دوشنبه 28 بهمن1392
نویسنده : مهندس غفارخالقی

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
 
به نام خدا
  – امتحان درس نقشه کشی درجه 2
40 سوال تستی – پاسخ فقط در پاسخ نامه  مدت امتحان 40 دقیقه
25/11/91               موفق باشید                                2
 
ردیف
سوالات تستی چهار گزینه ای
1
مساحت  مستطیلی که اندازه اضللاع آنm 3 Í 2  می باشد , چند میلی متر مربع است ؟      
الف) 600 میلی مترمربع                               ب) 60000 میلی مترمربع                              
ج) 6000000 میلی مترمربع                               د) 6000 میلی مترمربع                               
2
40 گراد چند درجه است ؟
الف)44/44          ب) 30          ج) 5/55          د) 36         
3
آرشیتکت همان .................. می باشد .
الف) مهندس معمار                                  ب) مهندس عمران
ج) نقشه کش                                          د)مهندس تأ سیسات                                    .
4
شكل مقابل نماي كدام پنجره مي باشد؟
                                                                                     
الف-مركب         ب – كركره اي       ج – آويز جفتي                   د –زنبيلي
5
مدادهای ................... بیشتر در کارهای ترسیمات فنی کاربرد دارد  .
الف) H و2H             ب) B و2B             ج) Fو HB             د)  Hو HB            
6
مساحت شکل مقابل را محاسبه نمایید :

الف) 1/558                      ب) 81/55                     ج) 28/15              د) 581/5
7
كدام ترسيم صحيح است ؟

8
 
اندازه ترسیمی روی کاغذ 10 سانتي متر و اندازه آن روی زمین 5/12 متر می باشد , مقیاس نقشه کدام است ؟              

9
 
نماي افقي به نمايي گفته مي شود كه ناظر ....................... جسم قرار گرفته باشد .
الف) روبروي            ب) بالاي               ج) پهلوي چپ                       د) پهلوي راست
10
دلیل استفاده کاه درملات کاهگل چیست؟
الف) جلوگیری ازترک              ب) جلوگیری ازتورم           ج) جلوگیری ازرشد گیاهان        د) خودگیری پایین نماي
11
شیشه فرآورده ای است حاصل ازآسیاب ماسه + سنگهای طبیعی + ذوب پودر..........وتصفیه نا خا لصیها .
الف) سیمان                              ب) گچ                        ج) سیلیس                           د) سرب
12
نشان داده شده ، كدام است ؟

13
عرض درهای دولنگه مساوی چندسا نتیمتراست؟
الف) 120 تا 150                ب) 100 تا 120                   ج) 150 تا 180                د) 200
14
دلیل ایجاد شیار روی کف پله چیست؟
الف) جلوگیری ازلغزس             ب) افزایش مقاومت برش          ج) زیبایی                       د) افزایش مقاومت کششی
15
کدام ملات جزء ملاتهای هوای است؟
الف) ملات ماسه سیمان                    ب) باتارد                   ج) کاهگل               د) خاک شنی باآهک
16
کدامیک ازکوره های زیردرآجرپزی استفاده نمیشود؟
الف) تونلی                             ب) گردنده خفته                ج) تنوره ای                د) هوفمن
17
Kitchen معرف چه فضایی درساختمان است؟
الف) آشپزخانه                         ب) اتاق غذاخوری               ج) اتاق نشیمن             د) اتاق پذیرایی
18
عدد 17 دركادر مشخصات پله در روبرو ، نشانگر .............. پله مي باشد. 
30
17
18
الف-كف                   ب -  تعداد                         ج –ارتفاع                     د – عرض
19
زمين هاي ماسه اي داراي مقاومت فشاري در حدود .................... كيلوگرم بر سانتي متر مربع مي باشد .
الف) 5/1 تا 2              ب) 2 تا 5/2          ج) 1 تا 2                     د) 5/1 تا 5/2
20
به زمين هايي كه از شن هاي ريز و درشت خاك تشكيل شده است مي گويند .
الف) مخلوط           ب) سنگي              ج) دج                       د) رسي
21
درهر نوع آب و هوايي عمق پي كني نبايد ............................ سانتي متر باشد .
الف) بيشتر از 50 سانتي متر         ب)  كمتر از 50 سانتي متر        ج)  كمتر از 70 سانتي متر         د) بيشتر از 70 سانتي متر 
22
کدامیک ازمواردزیرجزء مزایای بلوک چینی نسبت به آجرچینی نیست؟
الف) اتصالت کمتر                        ب)نفوذپذیری دربرابرباران     ج) تراکم کمتر       د) صرفه جویی درکار
 
23
طول رامپ 6متر می باشد مطلوبست محاسبة ارتفاع رامپ (رامپ باشیب 15درصد) .
.الف)  90سانتی متر                ب)  5/7 سانتی متر                     ج)  75 سانتی متر              د) 75/0 سانتی متر                     
24
كدام گزينه مربوط به مقطع عایق حرارتی در دتایل مي باشد ؟

25
جنس قرنیزپله معمولاازکدام نوع مصالح انتخاب نمیشود؟
الف) سنگ پلاک                          ب) موزاییک                    ج) چوب                   د) آجر
26
مطابق ضوابط  و مقررات ملي ساختمانهاي مسكوني ، سطح مجاز ساختمان سازي زميني مطابق شكل روبرو ، در كدام ناحيه از زمين اجرا مي شود ؟

الف- شمال                   ب -  جنوب                         ج –  شرق            د – غرب
27
در پلان شیب بندی طول شیب 480 سانتی متر باشد و شیب مورد نظر نیز % 3 می باشد ,اگر کد محل آبرو 60/3 + باشد , کد انتهای شیب  چندمتراست؟
الف) 3/380                      ب) 4/374                       ج) 744/3                    د) 44/37
28
کدامیک ازمواردزیردرپلان شیب بندی نشان داده نمیشود؟
الف) کدارتفاعی                             ب) نحو ه ی شیب بندی        ج) کفسازی             د) تعدادآبرو
29
در دتایل ذیل شماره 5 نشانگر چیست ؟

الف) اندودداخلی     ب) مصالح دیوار        ج) لایه هوا        د) عایق حرارتی    
30
در استقاده ازدستورBreak در صورت عدم انتخاب گزينه First ، نقطه اول شكستگي نقطه ................... مي باشد.
الف- ابتداي خط                   ب – وسط خط                            ج -  انتهاي خط                     د – محل انتخاب 
31
جهت استقاده از دستور Stretch مي بايست شئ رابه روش .................... انتخاب كنيد.
الف-Window                   ب -  Crossing                         ج –                          Fenceد –All
 
 
32
در شكل مقابل جهت معرفي مختصات نقطة B نسبت به نقطة A كدام گزينه صحيح است ؟

الف-                  @2 ب –                 @2         ج -  2                د –2
33
دستور Distance جهت تعيين .................... به كارمي رود.
الف- زاويه بين امتداد دونقطه ومحور X ها                                        ب – فاصله بين دونقطه                           
ج -  اختلاف ارتفاع بين دونقطه                                                        د – همه موارد 
34
منوي تصويري  دستور  Array كدام است ؟       
الف-                ب -           ج –           د –
35
منوي تصويري روبرو مربوط به كدام دستور است ؟    
الف-Break      ب – Chamfe           ج - Fillet                د –Explode   
36
براي نشان دادن محدوده بزرگنمايي با مقياس 2X كاربرد دارد .
الف- Window              ب -  In             ج Real Time-          د– Out
37
منوي تصويري روبرو مربوط به كدام گزينه مي باشد ؟  
الف- Distance               ب – UCS               ج – Redo              د – Undo   
38
براي ترسيم پخي ملك (زمين) مجاور تقاطع دو خيابان ، كدام دستور كاربرد دارد ؟
الف-                 Rotateب – Move                  ج -  Fillet                          د – Chamfer 
39
Status Bar  اصطلاح لاتين ........................ مي باشد .
الف ) نوار عنوان      ب ) نوار وضعيت      ج ) نوار ابزار           د ) نوار جابجايي
40
 كدام نوار ابزار مربوط به دستورات ویرایشی مي باشد ؟
الف- Dimension               ب – Modify         ج – Draw          د –   Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پاسخنامه 2
 
شماره سوال
الف
ب
ج
د
شماره سوال
الف
ب
ج
د
1
 
 
*
 
21
 
*
 
 
2
 
 
 
*
22
 
*
 
 
3
*
 
 
 
23
*
 
 
 
4
*
 
 
 
24
 
 
 
*
5
*
 
 
 
25
 
 
 
*
6
 
*
 
 
26
 
 
 
*
7
*
 
 
 
27
 
 
*
 
8
 
*
 
 
28
 
 
*
 
9
 
*
 
 
29
 
 
 
*
10
*
 
 
 
30
 
 
 
*
11
 
 
*
 
31
 
*
 
 
12
 
 
*
 
32
*
 
 
 
13
 
 
 
*
33
 
 
 
*
14
*
 
 
 
34
 
 
 
*
15
 
 
*
 
35
*
 
 
 
16
 
*
 
 
36
 
*
 
 
17
*
 
 
 
37
 
 
*
 
18
 
 
*
 
38
 
 
 
*
19
*
 
 
 
39
 
*
 
 
20
 
 
*
 
40
 
*
 
 
 
 


آخرین مطالب
   
  اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که در رسیدن به هدفت موفق بودی. اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند. اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست. اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت میخواهد.